Wyceny

Posiadając kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie wycen, wykonujemy:

Wyceny przedsiębiorstw i firm, tj. wycenę spółek kapitałowych i osobowych, wycenę działalności gospodarczej, wycenę zorganizowanej lub wyodrębnionej części przedsiębiorstwa.

Praktyka gospodarcza doprowadziła do wyodrębnienia wielu metod, które zostały zakwalifikowane do następujących grup:

METODY MAJĄTKOWE OPARTE NA WYCENIE AKTYWÓW tj. metoda księgowa, skorygowanych aktywów netto, wartość likwidacyjna, wartość odtworzeniowa
METODY DOCHODOWE tj. zdyskontowania przepływów pieniężnych DCF, zdyskontowanych dywidend, skorygowanej wartości bieżącej APV
METODY PORÓWNAWCZE - RYNKOWE tj. mnożnikowa, wskaźnikowa, transakcji porównywalnej
METODY MIESZANE tj. metoda szwajcarska, berlińska, stuttgarcka, nadwyżki zysków
METODY KREOWANIA WARTOŚCI tj. EVA, zysku ekonomicznego, cash value added CVA
Wycena przedsiębiorstw jest złożonym i interdyscyplinarnym procesem, który łączy ze sobą historię firmy z liczbami, tworząc model wyceny i w konsekwencji wartość.
A. Damodoran

Dobór metod lub metod wyceny zależy od wielu czynników, m.in. od celu wyceny, indywidualnej kondycji przedsiębiorstwa, czy branży, w której wyceniane przedsiębiorstwo działa. Na podstawie wykonanej analizy dobierane są właściwe i odpowiednie metody wyceny.

  • Wycenę wartości niematerialnych i prawnych, tj. wycenę marki, znaku towarowego, patentów, licencji, kontraktów długoterminowych, know-how, prac badawczo-rozwojowych i innych własności intelektualnych. Wybór właściwej metody wyceny zależy od celu wyceny, rodzaju wartości niematerialnej i prawnej, a także obowiązujących przepisów prawa.
  • Wycenę instrumentów finansowych.
  • Testy na utratę wartości aktywów.