Audyt sprawozdań finansowych

Kancelaria wpisana jest na listę firm audytorskich pod numerem 3804, tym samym uprawniona jest do świadczenia usług w zakresie:

badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
przeglądu sprawozdań finansowych
badania projektów finansowanych ze środków unijnych / Banku Światowego
badania planów połączenia, podziałów lub przekształcenia spółek

Przeprowadzamy usługi rewizji finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami badania wynikającymiz Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

Badanie sprawozdania finansowego jest procesem wieloetapowym i w bardzo dużym uogólnieniu przebiega według poniższego schematu:

  • Rozpoczyna się złożeniem oferty, której cena oszacowywana jest na podstawie wypełnionego formularza dostępnego na naszej stronie.
  • Po podpisaniu umowy o badanie rozpoczyna się tzw. badanie wstępne, podczas którego zespół badający zapoznaje się m.in. z badanym przedsiębiorstwem, profilem jego działalności, branżą w której działa, systemem rachunkowości oraz funkcjonującą kontrolą wewnętrzną. Zakończeniem tego etapu prac jest oszacowanie przez biegłego rewidenta tzw. ryzyka istotnego zniekształcenia i zaplanowanie dalszego harmonogramu badania.
  • Kolejnym etapem jest tzw. badanie właściwe poszczególnych obszarów sprawozdania finansowego.
  • Badanie kończy się wydaniem sprawozdania z badania wraz z opinią.

Czynności wykonywane są osobiście przez doświadczonych biegłych rewidentów, którzy pozostają w bezpośrednim kontakcie z Klientem.